ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ

ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਫੈਲੀਆਂ , ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲੀਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ , ਬੈਂਗਨੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 25% ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ।

ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ । ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਾਲਵ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਬਲੱਡ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਸਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੋਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ

ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ

ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਅੱਧਾ ਕੱਪ – ਐਲੋਵੀਰਾ

ਅੱਧਾ ਕੱਪ – ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ

10 ml – ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ।

ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੈ ਜਾਓ । ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਓ ।

ਇਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ । ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ।

ਧੰਨਵਾਦ